Home ยป Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tot onze vakantie (20 juli) zijn we helaas geheel volgeboekt.

Van 20 juli t/m 11 augustus zijn wij gesloten.

1. Definities

1.1. Onder ‘verhuurder’ wordt in deze voorwaarden verstaan: Party Verhuur Salland, gevestigd en kantoorhoudende te Deventer. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61333611

1.2. Onder ‘huurder’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de huur van materiaal heeft verbonden of te dien einde met verhuurder in onderhandeling is.

1.3. Onder ‘partijen’ wordt in deze voorwaarden verstaan: verhuurder en huurder.

1.4. Onder ‘Huurperiode’ wordt in deze voorwaarden verstaan: In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2. Indien verhuurder materiaal verhuurt, geschiedt dit uitsluitend navolgende voorwaarden, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.3. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. De huurder dient verhuurder te allen tijde te vrijwaren van aanspraken van derden.

2.4. Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden en geldt als orderbevestiging.

2.5. De huurder dient verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of aanspraken die derden menen te kunnen laten gelden op het materiaal, evenals van beslag, andere bezwarende of uitvoerende maatregelen, deurwaarderexploten, enz.

3. Huurtermijnen en -tarieven

3.1. In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.

3.2. Het huurtarief is bepaald op gebruik van het materiaal in Nederland.

3.3. De verhuurder behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen, ook als deze wijzigingen te voorzien waren ten tijde van het aanvaarden van het gehuurde.

3.4. Prijswijzigingen worden door de verhuurder tenminste twee weken voor ze ingaan schriftelijk aan de huurders opgegeven. De huurovereenkomst wordt voortgezet onder gebruikmaking van de gewijzigde tarieven.

3.5. De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum.

3.6. Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.

3.7. Bij annulering wordt 10% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.

4. Staat van het materiaal

4.1. Het materiaal wordt door verhuurder in reine en goed bruikbare staat geleverd. Huurder zal het materiaal in goede staat houden en er voor zorgen als een goed huisvader. Na gebruik zal huurder het materiaal in reine en goede staat terug leveren aan verhuurder.

4.2. De huurder zal te allen tijde de gebruiksinstructies voor het materiaal nauwgezet in acht nemen en enkel gebruik maken van het materiaal voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij enige twijfel over of onbekendheid met gebruiksinstructies en/of geschiktheid van het materiaal voor het gebruik dat de huurder wenst te maken, dient de huurder vooraf verhuurder te raadplegen.

5. Materiaal beschikbaar voor verhuur

5.1. De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op materiaal dat verhuurder in voorraad heeft.

5.2. Indien het aangevraagde materieel niet uit voorraad leverbaar is, kan verhuurder desgewenst bemiddelen om het aangevraagde materiaal te verkrijgen bij derden. In voorkomend geval zullen dan de voorwaarden en huurtarieven van de betrokken derde gelden.

5.3. In geval dat door bemiddeling van verhuurder via derden wordt verhuurd waarbij de huurtarieven en de huurvoorwaarden van die derde in aanvulling op de voorwaarden van verhuurder van toepassing zijn zal verhuurder geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, aanvaarden.

6. Transport en levering

6.1. De kosten verbonden aan het transport van het materiaal zijn voor rekening van de huurder, inclusief het lossen en laden op de plaats van bestemming. Levering in gemeente Deventer is zonder transportkosten mits de totale huurovereenkomst hoger is als 150 euro, anders zijn de transportkosten 5 euro. Binnen een straal van 20 km zijn de transportkosten 0,25 euro per gereden km met een minimum van 6 euro. Bij een bestelling van 300 euro is dit binnen een straal van 20 km gratis.

6.2. Als de goederen door de verhuurder worden getransporteerd, draagt de verhuurder het transportrisico. Als de goederen door de huurder worden getransporteerd, draagt de huurder het transportrisico.

6.3. Indien de verhuurder zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorg-dag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan de verhuurder het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.

6.4 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.5 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de afgesproken datum en tijdstip. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag en tijdstip. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek afgeleverd.

7. Reklames

7.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

7.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

8. Onderverhuring en overdracht van recht

8.1. Behalve na voorafgaand schriftelijk akkoord van verhuurder mag het gehuurde materiaal niet worden onderverhuurd, worden uitgeleend of worden verplaatst naar een andere locatie.

8.2. De huurder kan zijn rechten onder deze overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaand akkoord van verhuurder.

9. Onderhoud en herstellingen

9.1. De huurder zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan het materiaal, ook niet om het geschikt te maken voor de doeleinden waartoe de huurder het materiaal wenst aan te wenden.

9.2. De plaats waar het materiaal in gebruik is, zal te allen tijde toegankelijk zijn voor personeel of aangestelde van verhuurder belast met controle of herstelwerkzaamheden. Wachttijden ontstaan door het om enigerlei rede niet bereikbaar zijn van het materiaal vallen ten laste van de huurder.

9.3. De huurder brengt verhuurder onverwijld op de hoogte van elke storing in het normaal functioneren van het materiaal en van alle nodige, zelfs niet dringende, herstellingen die zullen moeten worden uitgevoerd.

9.4. Alle kosten die verband houden met herstelling en vervanging van onderdelen en die geen betrekking hebben op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.

9.5. De huurder zal verhuurder toelaten alle herstellingen of vervangingen uit te voeren of laten uitvoeren die verhuurder nodig acht, tenzij verhuurder er uitdrukkelijk in toestemt dat de huurder de herstellingen zelf uitvoert of laat uitvoeren.

10. Verzekering

10.1. De huurder draagt zorg voor alle wettelijk verplichte verzekeringen die op het materiaal van toepassing zijn.

10.2. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan en door het materiaal. In voorkomende gevallen zal huurder verhuurder zonodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materiaal of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het materiaal. De huurder zal verhuurder vrijwaren en/of schadeloosstellen voor alle aanspraken tegen verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van het materiaal.

11.2. Indien de huurder in gebreke blijft zijn aansprakelijkheden onder deze overeenkomst na te komen, zullen alle kosten van Verhuurder voortvloeiend uit dit in gebreke blijven, inclusief de gerechtskosten en de kosten van raadsman, ten laste vallen van de huurder.

11.3. Indien huurder schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van verhuurder jegens huurder is de aansprakelijkheid van verhuurder uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de huurpenningen over de periode dat huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde.

12 Niet-toerekenbare tekortkoming

12.1. Indien de verhuurder door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is de verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij die ten gevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.

12.2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de verhuurder afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door de verhuurder zijn ingeschakeld.

13. Weersinvloeden

13.1. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder de huurovereenkomst terzake tenten / springkussen/s etc. Te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door de verhuurder al ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. De verhuurder is hierover geen rente verschuldigd.

14. Facturatie

14.1. De betaling is bij levering direct na ontvangst factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. verhuurder kan legitimatie en eventueel een borgsom verlangen.

14.2. De betalingen zijn in Euro’s , netto en zonder discontokosten.

14.3. Bij niet tijdige betaling heeft de verhuurder het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden met het invorderen.

14.4. Verhuurder heeft het recht bij betalingsachterstand het gehuurde bij huurder terug te halen.

15. Geschillen

15.1. Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing al naar gelang de plaats van vestiging van de huurder. Is deze buiten de Benelux gevestigd, dan geldt het Nederlands recht.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelagen